پرستار درمنزل

پرستار درمنزل

خوزستان ,..منطقه1 اهواز

3 ماه پیش


ویزیت پزشک و خدمات پرستاری و مامایی و تزریقات در منزل

ویزیت پزشک و خدمات پرستاری و مامایی و تزریقات در منزل

مازندران ,قائم‌شهر

3 ماه پیش


ارایه کلیه خدمات پزشکی و پرستاری مدیریت زخم بستر و سوختگی

ارایه کلیه خدمات پزشکی و پرستاری مدیریت زخم بستر و سوختگی

آذربایجان شرقی ,...منطقه2 تبریز

4 ماه پیش


ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

خوزستان ,..منطقه2 اهواز

5 ماه پیش


ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

خوزستان ,..منطقه2 اهواز

5 ماه پیش


ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

خوزستان ,..منطقه2 اهواز

5 ماه پیش


ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

خوزستان ,..منطقه5 اهواز

5 ماه پیش


ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

خوزستان ,..منطقه5 اهواز

5 ماه پیش


ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

خوزستان ,..منطقه5 اهواز

5 ماه پیش


ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

خراسان رضوی ,...منطقه 6 مشهد

6 ماه پیش


ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

ویزیت پزشک در منزل تزریقات درمان زخم بستر

البرز ,...منطقه4 کرج

6 ماه پیش


تزریقات و وصل سرم کل تهران

تزریقات و وصل سرم کل تهران

تهران ,..منطقه 10 تهران

7 ماه پیش